Transport danych do PBN realizowany do 31 grudnia 2023Data opublikowania: 5 grudnia 2023.

Termin i zakres przekazywanych danych - stan prawny  1. ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 art. 343 ust. 1 punkt 21: 21) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.
  2. rozporządzenie o systemie informacji o nauce par. 9 ust. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany, wprowadza do wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

    Zgodnie z powyższym do 31 grudnia 2023 należy przekazać dane o publikacjach z roku 2022: [szczegóły w serwisie technicznym].

    Dane źrodłowe:

    Szczegóły dotyczące transportu danych (komunikaty, identyfikatory, zestawienia pomocnicze itp.) - w serwisie technicznym: wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Transport danych do PBN
do 31 grudnia 2023